Algemene voorwaarden

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, reizen en producten van Las Perlas.

1. Inleidende bepalingen
Wanneer hierna wordt gesproken over ‘de reisorganisator’ wordt Las Perlas bedoeld; in het geval er wordt gesproken ‘de reisovereenkomst’ wordt de verbintenis bedoeld die Las Perlas en de boeker van een reis bij Las Perlas met elkaar aangaan. “De reiziger of boeker” is de wederpartij van de verbintenis met Las Perlas. Reisovereenkomsten kunnen rechtstreeks tot stand komen tussen Las Perlas en de reiziger maar tevens door bemiddeling van een boekingskantoor. 
 
2. Aanvaarding van het aanbod
De overeenkomst tussen Las Perlas en de reiziger komt tot stand door aanvaarding van het vrijblijvende aanbod dat Las Perlas rechtstreeks of via een boekingskantoor aan de reiziger doet. Na aanvaarding van dit aanbod door de reiziger ontvangt de reiziger hiervan een bevestiging (via e-mail of via gedrukte informatiedragers). Het vrijblijvende aanbod kan door Las Perlas herroepen worden. Dit dient zo spoedig mogelijk te gebeuren maar in elk geval binnen één kantoordag na boeking. Kennelijke fouten binden Las Perlas niet. 
 
3. Hoofdelijke aansprakelijkheid hoofdboeker
Degene die in naam van andere(n) een overeenkomst met de reisorganisator aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Alle correspondentie en betalingsverkeer verloopt via deze hoofdboeker. 
 
4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op basis van de gegevens die de reisorganisator in zijn publicatie (door middel van elektronische – of gedrukte media) aan de reiziger ter beschikking heeft gesteld en die geldig zijn op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Wijzigingen op een later moment hebben geen invloed op de overeenkomst. Hiervan uitgezonderd zijn brandstoftoeslagen, verschuldigde belastingen, heffingen en schommelingen in de wisselkoersen die Las Perlas zonder verdere verhogingen netto aan de klant zal doorbelasten. Informatie door derden verstrekt over de reis, de accommodatie of het vervoer, binden Las Perlas niet. 
 
5. Reissom
5.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen, zoals in het reisprogramma vermeld.
5.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze bij Las Perlas bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma c.q. publicatie. Mogelijke reserveringskosten worden vermeld in de publicatie en/of de reisovereenkomst, indien van toepassing.
5.3 In geval van ingrijpende wijziging van prijzen, zoals reserveringskosten, geldkoersen en/of heffingen en/of toeslagen en/of belastingen als boven bedoeld, behoudt Las Perlas zich het recht voor tot wijzigen van de reissom, hetzij een verhoging van de reissom, hetzij een verlaging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk veertien dagen vóór de dag van vertrek mededeling moet worden gedaan.
5.4 Las Perlas is niet aansprakelijk voor informatie en/of informatiemateriaal verstrekt en/of geproduceerd door derden. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Las Perlas niet. 
 
6. Reserveringskosten
De reserveringskosten bedragen € 35,- per boeking. Reserveringskosten dienen tegelijk met de aanbetalingen te worden voldaan. Bij annulering worden reserveringskosten niet gerestitueerd.
 
7. Betaling
7.1 Binnen enkele dagen na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de reiziger een boekingsbevestiging in de vorm van een factuur. Mocht de reiziger binnen 10 werkdagen nog geen factuur hebben ontvangen, dan dient hij/zij contact op te nemen met Las Perlas.
7.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 25% van de reissom te worden voldaan, eventueel vermeerderd met de volledige prijs van de vliegtickets en eventuele verzekeringspremies.
7.3 Betaling dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. In uitzonderingsgevallen kan een afwijkende aanbetaling gelden. Dit zal vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt.
7.4 Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom onmiddellijk te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan – na eenmalige herinnering – de reisovereenkomst door Las Perlas worden geannuleerd. De daarvoor verschuldigde annuleringskosten worden bij de reiziger in rekening gebracht, waarbij het reeds betaalde deel van de reissom zal worden verrekend met de kosten van de annulering. 
 
8. Verantwoordelijkheid reiziger
De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige paspoorten en overige reisdocumenten, gezondheidsverklaringen voor zichzelf alsmede voor medereizigers en eventueel meereizende huisdieren. Het ontbreken hiervan is geen reden voor kostenloze annulering en alle gevolgen van het niet in orde zijn van deze documenten zijn geheel voor rekening van de reiziger. 
 
9. Wijziging door de reiziger
Als de reiziger een wijziging in de overeenkomst wenst aan te brengen, heeft de reisorganisator een inspanningsverplichting om de reiziger zoveel als mogelijk tegemoet te komen. De wijzigingen worden door de klant schriftelijk (e-mail of gedrukte informatiedragers) bij Las Perlas ingediend, deze zal de wijzigingen eveneens schriftelijk bevestigen of afwijzen. De kosten voor het aanvragen van een wijziging bedragen € 35,- exclusief de consequenties voor de reissom. Een hogere of lagere reissom die het gevolg is van een wijziging, zal met de klant verrekend worden door een extra betaling resp. een restitutie van reeds ontvangen gelden. 
 
10. Wijziging door de reisorganisator
De reisorganisator kan de reis op één of meer onderdelen wijzigen in verband met gewichtige omstandigheden. Hiervan doet hij de reiziger mededeling binnen 48 uur nadat deze omstandigheden zijn ontstaan. In het geval de reisorganisator een wijziging voorstelt, moet het alternatieve aanbod minimaal gelijkwaardig zijn aan het oorspronkelijke aanbod. Deze gelijkwaardigheid moet beoordeeld worden door een vergelijking van de ligging, de faciliteiten en het type accommodatie tussen het oorspronkelijke aanbod en het voorgestelde alternatief. Als de reiziger de wijzigingen afwijst – ondanks de gelijkwaardigheid - wordt de reisovereenkomst geacht te zijn ontbonden en worden de reguliere annuleringskosten in rekening gebracht. Afwijzing of acceptatie van het alternatief, moet door de reiziger binnen 48 uur na het indienen van het alternatieve voorstel worden aan de reisorganisatie worden meegedeeld. 
 
11. Annulering door de reiziger
Voor overnachtingen, autohuur en andere geboekte diensten worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn:
• Bij annulering tot de 49e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: De aanbetaling ter grootte van 25% van de reissom.
• Bij annulering tussen de 49e dag tot de 21e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 40% van de reissom.
• Bij annulering tussen de 21e dag tot de 7e dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: 75% van de reissom.
• Bij annulering tussen de 7e dag tot de 1e de dag voor aankomst (exclusief): 90% van de reissom.
• Bij annulering binnen 1 dag voor aankomst, de vertrekdag of later: de totale reissom.
Voor vluchtreserveringen geldt 100% annuleringskosten vanaf het moment van boeking. Voor (deels) ongebruikte reisonderdelen zoals hotelovernachtingen, autohuur en andere diensten wordt geen restitutie verleend. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan. 
 
12. Annulering door de reisorganisator
De reisorganisatie mag de overeenkomst opzeggen als er zodanig gewichtige omstandigheden zijn ontstaan sinds het aangaan van de overeenkomst dat in redelijkheid en billijkheid geen nakoming van de overeenkomst mag worden verlangd. Als het Calamiteitenfonds reizen geen (volledige) dekking meer geeft op het uitvoeren van de reis, geldt dit als een gewichtige omstandigheid. Als de opzegging is toe te rekenen aan de reiziger, komt de hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Indien de oorzaak is te wijten aan de reisorganisator, is de schade voor zijn rekening. Indien de opzegging noch aan de reiziger, noch aan de reisorganisatie is te wijten of als er sprake is van overmacht, draagt iedere partij zijn eigen schade. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die de reiziger al vanuit andere hoek kan verhalen zoals van zijn reis- of annuleringsverzekering. 
 
13. Klachten of onvolkomenheden
Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten heeft over uw hotel, meld die dan in eerste instantie bij de receptie van uw hotel. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neemt u dan in tweede instantie contact op met Las Perlas. U bent altijd verplicht om ons in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden. Doet u dit niet dan vervallen uw mogelijke rechten. Indien noch de hotelier, noch Las Perlas tijdens uw verblijf een bevredigende oplossing hebben kunnen bieden en u aan het einde van uw vakantie toch ontevreden huiswaarts keert, dient u ons schriftelijk en uiterlijk 8 dagen na terugkeer hiervan op de hoogte te brengen. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. Tevens verspeelt u uw rechten indien u vroegtijdig en zonder overleg met Las Perlas uw hotel verlaat. 
 
14. Aansprakelijkheid Las Perlas
14.1 De aansprakelijkheid voor schaden waarvoor verzekeringen, bijvoorbeeld reis- en annulerings- kostenverzekeringen, dekking bieden, alsmede voor schaden die de reiziger mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, is uitgesloten.
14.2 Het is Las Perlas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade, letsel of overlijden, berokkend aan deelnemers, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin is Las Perlas aansprakelijk voor verlies, of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
14.3 Las Perlas is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de reis die het gevolg zijn van wijziging van lucht-/vertrekhaven, vlieg-/vaardata en/of –schema’s door luchtvaart- of ferrymaatschappijen na het afsluiten van de reisovereenkomst. Tevens is aansprakelijkheid voor vertragingen uitgesloten.
14.4 Niet verwijtbare fouten of vergissingen in reis- en accommodatie-beschrijving binden Las Perlas niet.
14.5 Las Perlas is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van éénmaal de reissom. 
 
15. Aansprakelijkheid van de reiziger
Tijdens uw verblijf in de verschillende accommodaties bent u als boeker volledig aansprakelijk voor de inrichting en alle zaken welke bij het gereserveerde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medereizigers, geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de accommodatieverschaffer. Las Perlas is bij voorbaat gerechtigd de boeker altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door boeker zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso-)kosten komen voor rekening van in de reserveringsbevestiging genoemde hoofd boeker. Bij de accommodaties aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen. 
 
16. Verschillende vervoersoorten
Wordt volgens de gegevens van de reisovereenkomst geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van verschillende vervoersoorten, bijvoorbeeld per auto, per trein, door de lucht, over water of anderszins, dan gelden en prevaleren de algemene voorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij voor dat deel van de reisovereenkomst. 
 
17. Algemeen
Voor alle voorkomende gevallen die in deze niet zijn genoemd, honoreert Las Perlas de algemeen geldende voorwaarden zoals die door het A.N.V.R. worden gehanteerd. Op alle geschillen tussen Las Perlas en de reiziger is Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen? Ons team staat voor je klaar!

Stuur ons een email of via het formulier kun je gemakkelijk en snel contact met ons opnemen.
We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.